Proč měřit radon

1) LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY

ATOMOVÝ ZÁKON

č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů

Citace tohoto zákona jasně ukládá povinnost měření radonu na pozemku:

Dle §6, odst. 4

Ten, kdo navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými Místnostmi nebo žádá o stavební povolení takové stavby, je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku a výsledky předložit stavebnímu úřadu.  Pokud se taková stavba umísťuje na pozemku s vyšším než nízkým radonovým indexem, musí být stavba preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží. Podmínky pro provedení preventivních opatření stanoví stavební úřad v rozhodnutí o umístění stavby nebo ve stavebním povolení. Stanovení radonového indexu pozemku se nemusí provádět v tom případě, bude-li stavba umístěna v terénu tak, že všechny její obvodové konstrukce budou od podloží odděleny vzduchovou vrstvou, kterou může volně proudit vzduch. Prováděcí právní předpis stanoví postup pro stanovení radonového indexu pozemku.

STAVEBNÍ ZÁKON

č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY

č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

 

Tyto předpisy jasně definují nutnost řešení protiradonových opatření na základě výsledků měření radonu. V přílohách citovaných vyhlášek o rozsahu dokumentace je uvedeno, v kterých částech dokumentace má být protiradonová opatření řešeno.

2) LOGICKÁ ÚVAHA

Současné trendy ve stavebnictví s sebou přinášejí nové postupy, technologie, materiálová a konstrukční řešení, které jsou diametrálně odlišné od postupů používaných v dobách, kdy nebylo měření radonu předepsáno legislativou.

ZATEPLUJEME !!!

Je kladen důraz na úsporu energií a tedy i požadavky na dostatečný tepelný odpor obvodových konstrukcí objektu, který je dosahován nejčastěji provedením kontaktního zateplovacího systému a osazením kvalitních a velmi těsných okenních výplní.

TĚSNÍME !!!

V mnohých případech je jako tepelný izolant použit "neprodyšný" materiál s vysokým difuzním odporem, jako je například fasádní polystyren.

V případě difúzně uzavřených systémů dřevostaveb a půdních vestaveb jsou skladby pláště budovy doplněny i o parotěsnou vrstvu na straně interiéru.

Z interiéru objektu se rázem stává prostor, s trochou nadsázky, srovnatelný s prostředím v igelitovém pytli.

NEVĚTRÁME !!!

S úsporou tepelné energie jde často ruku v ruce i omezení přirozeného větrání, ke kterému se uživatelé uchylují, aby omezili tepelné ztráty.

Tyto faktory jsou příčinou nedosažení minimální potřebné výměny vzduchu v interiéru obytných a pobytových místností.

Z logické úvahy tedy vyplývá, že chceme-li izolovat a utěsnit obvodový plášť, čímž hrozí hromadění negativních složek ve vnitřním vzduchu, je nutné zabránit distribuci těchto složek do interiéru objektu.

V případě radonu se jedná především o navržení kvalitního protiradonového opatření v úrovni na kontaktu s podložím.

Abychom byli schopni toto protiradonové opatření odpovědně navrhnout, je nutné znát přesné vstupní údaje o objemové aktivitě radonu z podloží v místě dané stavby.

Tyto údaje je možné získat jen na základě měření radonu v daném místě a podle platné metodiky !!!

3) SNÍŽENÍ CENY PŘI KOUPI OBJEKTU

Při koupi stavby s výskytem radonu je možné snížit cenu dle vyhlášky Ministerstva financí č.279/1997, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

Konkrétně dle citace § 20 Opotřebení stavby, odst. (4) V případě výskytu radonu u staveb se stavebním povolením vydaným do 28. Února 1991 se cena stavby snižuje po odpočtu opotřebení podle předchozích odstavců o 7 %.

Výskyt radonu je nezbytné doložit protokolem zpracovaným oprávněnou osobou!