O radonu

Radon

Radon je přírodní plyn, který vzniká přeměnou uranu 238.  Uran je součástí hornin zemské kůry, jeho množství závisí na typu horniny. Postupnou přeměnou uranu 238 v zemské kůře vzniká rozpadová řada prvků, jedním z těchto prvků je radium 226. Atom radia 226 se za vyzáření částice alfa přemění na radon. Radon je prvním plynným prvkem v této rozpadové řadě a za jistých podmínek se uvolní z horniny, stává se součástí půdního vzduchu a stoupá vzhůru. Z půdy se radon dostává do atmosféry nebo proniká do objektů.

Radon je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, který se přichytává na prachové částice, které se vznášejí v ovzduší v interiérech objektů. Částice plynného radonu 222 se mění na pevné částice polonia 218 a polonia 214.

Zdravotní rizika

Při dýchání dochází k vdechování vzduchu včetně aerosolu (který je tvořen prachovými částicemi včetně polonia 218 a polonia 214). Atomy polonia se zde rozpadají za vyzáření částice alfa. Částice alfa takto ozařují dýchací cesty, dochází k poškození plicní buňky a tím dochází ke zvýšení rizika vzniku rakoviny plic.

Radon je druhou nejvýznamnější příčinou rakoviny plic v České republice. Riziko rakoviny plic je úměrné délce pobytu v daném objektu a na koncentraci radonu. První příznaky rakoviny plic se objevují nejdříve po 10 letech, u krátkodobých pobytů v objektech s vyšší koncentrací radonu je riziko zanedbatelné.

Radon v České republice

Česká republika patří mezi země s nejvyšší koncentrací radonu v bytech na světě díky unikátnímu geologickému podloží. Geologické podloží území České republiky je převážně tvořeno metamorfovanými a magmatickými horninami, ve kterých se radon vyskytuje ve vyšších koncentracích. Mezi horniny s nejvyššími koncentracemi radonu patří: silurské sedimenty, durbachity, syenity, granodiority, a granity.

Podle české epidemiologické studie (V jejím rámci bylo sledováno 12 000 osob, které na tomto území dlouhodobě žily v letech 1960-1999) je počet úmrtí způsobených rakovinou plic na území ČR, jejíž příčinnou byl radon 800 - 900 osob za 1 rok, což je srovnatelné s počtem osob usmrcených při automobilových nehodách v ČR za 1 rok.