Měření radonu v interiéru

Účel měření radonu v interiéru

Novostavby a zrekonstruované objekty před zahájením užívání

  • Protokol s výsledky měření je požadován stavebním úřadem jako příloha k žádosti o kolaudační souhlas.
  • Výsledky tohoto měření slouží především ke kontrole účinnosti provedených protiradonových opatření.

Stávající objekty před rekonstrukcí

  • Protokol s výsledky měření slouží jako podklad pro navržení vhodných protiradonových opatření
  • Protokol s výsledky měření je stavebním úřadem vyžadován jako příloha k žádosti o povolení provést stavební úpravy (v závislosti na rozsahu úprav)

Princip měření radonu v interiéru

Stanovení objemové aktivity radonu v interiérech se provádí měřením objemové aktivity radonu a produktů přeměny radonu metodou elektretové dozimetrie a změřením hodnoty dávkového příkonu záření gama dozimetrem.

Objemová aktivita radonu se stanovuje elektretovými dozimetry, které jsou rozmístěny v měřeném objektu. Dozimetry tvoří expoziční komůrka s elektretem. Po vložení elektretu do expoziční komory se indukuje elektrický náboj. Okolní vzduch včetně radonu difunduje filtrem do citlivého objemu expoziční komory. V komoře dochází k přeměnám radonu a dalším přeměnám produktů přeměny radonu. Takto dochází k degradaci náboje na povrchu elektretu. Míra degradace náboje na povrchu elektretu během jeho expozice v interiéru vyjadřuje průměrnou objemovou aktivitu radonu za dobu expozice.

Měření probíhá sedm až deset dní. Po tuto dobu jsou elektretové dozimetry ponechány v měřeném objektu. Ideálním řešením je zvolit časový úsek "od víkendu do víkendu".

Zdroje radonu v interiéru

Ve velké většině případů je příčinnou zvýšených koncentrací radonu ve stavbách pronikání z horninového podloží. Radon se uvolňuje z horninového prostředí, stává se součástí půdního vzduchu, který netěsnostmi v konstrukcích proniká do objektu. Pronikání půdního vzduchu do interiéru je závislé na transportu vzduchu v objektu (vytápění, ventilace,...) a na stavebních konstrukcích objektu na kontaktu s podložím (podlahy, stěny objektu pod úrovní terénu,...). Pronikání radonu z horninového podloží bývá z cca 99 % příčinnou zvýšených koncentrací radonu v objektech.

Další možné zdroje zvýšených koncentrací radonu v objektu jsou použité stavební materiály. Zvýšené koncentrace radonu, který se uvolňuje z materiálů použitých při stavbě objektu, bývají zjišťovány především u starších staveb. Zde se jedná hlavně o škváry a popílky, které bývaly využívány k výrobě zdících prvků, tvárnic, panelů, či do násypů stropů. V současné době musí veškeré prodávané stavební materiály splňovat ustanovení vyhlášky č. 184/1997 Sb, jsou tedy z hlediska přísunu radonu do objektu nezávadné.

Zvýšené koncentrace radonu v interiéru může být způsobena vodou dodávanou do objektu. Zde se jedná především o individuální zdroje vody (studny). Radon se ve větší míře z vody uvolňuje především při sprchování, koupání, praní, mytí a vaření. Voda dodávaná do veřejných vodovodů musí být na přítomnost radonu testována dle vyhlášky č. 184/1997 Sb..

Dalšími zdroji zvýšené koncentrace radonu v objektech může být zemní plyn nebo používaná paliva. V České republice je přísun radonu do interiéru objektů z obou těchto zdrojů zanedbatelný.