Měření radonu na pozemku

Účel měření radonu na pozemku:

Radonový index pozemku vyjadřuje míru rizika pronikání radonu z geologického podloží na daném pozemku.

Protokol o stanovení radonového indexu pozemku je stavebním úřadem vyžadován jako
příloha k žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby
.

Protokol o stanovení radonového indexu pozemku slouží jako podklad pro návrh odpovídajícího protiradonového opatření proti pronikání radonu z podloží do objektu.

Stanovení radonového indexu pozemku se provádí měřením objemové aktivity Rn222 v půdním vzduchu v kombinaci s určením plynopropustnosti zemin na daném pozemku. Ze stanovených hodnot těchto parametrů a zohlednění strukturně – tektonických poměrů pozemku vychází klasifikace pozemku s výslednou stupnicí:

  • nízký radonový index
  • střední radonový index
  • vysoký radonový index

Princip měření radonu na pozemku:

K odběru vzorků půdního vzduchu jsou používány maloprůměrové ocelové duté tyče a velkoobjemové injekční stříkačky, kterými jsou odebírány vzorky půdního vzduchu.

Na konec měřící tyče je osazen volný hrot, který slouží pro snazší zaražení tyče do země a zároveň zabraňuje ucpání duté tyče zeminou při zatloukání tyče do podloží.

Tyč je zatlučena do potřebné hloubky pod zem. Do dutiny tyče se osadí vyrážecí drát, kterým je vyražen již samotný hrot o několik centimetrů hlouběji do podloží. Vyražením hrotu vzniká v půdě odběrový prostor, ze kterého je za pomoci injekčních stříkaček odebírán půdní vzduch.

Odebrané vzorky půdního vzduchu jsou ze stříkaček převedeny do měřicího přístroje, který stanoví okamžité hodnoty objemové aktivity radonu na jednotlivých vzorcích. Takto získané hodnoty jsou vstupními údaji pro zpracování protokolu a stanovení radonového indexu pozemku.